Správa športových zariadení Levice
Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I.

Prevádzkovateľ:  Správa športových zariadení Levice
                               Ul. Ľ. Podjavorinskej 3
                               934 01  Levice
                               IČO: 31 169 349
                               (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II.

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
                               SOMI Systems, a. s.,
                               Lazovná 69,
                               974 01  Banská Bystrica
                               tel. kontakt: +42148/4146759,
                               e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
                               (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

III.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
 • Plnenie povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov na základe príslušných právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie osôb.
 • Vedenie evidencie žiadostí o prijatie do zamestnania za účelom prijatia vhodného uchádzača.
 • Zaznamenávanie pohybujúcich sa osôb v priestoroch Krytej plavárne za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, majetku a zdravia.
 • Vedenie evidencie pohľadávok voči dlžníkom – fyzickým osobám za účelom ich vymáhania.
 • Vedenie evidencie došlej a vyšlej korešpondencie vo vzťahu k fyzickým osobám  – občanom na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
 • Vedenie evidencie odberateľských faktúr za prenájom nebytových priestorov na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Likvidácia cestovných príkazov za účelom zúčtovania nárokov za pracovné cesty zamestnancov na základe zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • Vedenie pokladničnej evidencie za účelom uchovania pokladničných dokladov na zúčtovanie hotovosti zamestnancov súvisiacich s vyúčtovaním mzdy a cestovných náhrad na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Vedenie evidencie zmlúv a dohôd na prenájom nebytových priestorov na základe zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a Smernice o prenajímaní nebytových priestorov v majetku mesta.
 • Vedenie evidencie úrazov za účelom šetrenia a odškodnenia úrazov zamestnancov, príp. návštevníkov.
 • Vedenie zoznamov návštevníkov pre potreby zmluvných partnerov.
 • Vedenie evidencie žiadateľov o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií
IV.

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 • Personálna agenda podľa druhu od 3 rokov do 70 rokov veku zamestnanca podľa ods. III písm. a),
 • Mzdová agenda podľa druhu od 5 rokov do 50 rokov podľa ods. III písm. a)
 • Žiadosti o prijatie do zamestnania 3 roky podľa ods. III písm. b)
 • Kamerové záznamy 30 dní podľa ods. III písm. c)
 • Evidencia pohľadávok 5 rokov podľa ods. III písm. d)
 • Evidencia došlej a vyšlej korešpondencie 3 roky podľa ods. III písm. e)
 • Evidencia odberateľských faktúr 10 rokov podľa ods. III písm. f)
 • Likvidované cestovné príkazy 10 rokov podľa ods. III. písm. g)
 • Pokladničné doklady a Kniha pokladne 10 rokov podľa ods. III písm. h)
 • Zmluvy a dohody na prenájom nebytových priestorov 10 rokov podľa ods. III písm. i)
 • Dokumentácia úrazov 10 rokov podľa ods. III písm. j)
 • Zoznamy návštevníkov 5 rokov podľa ods. III písm. k)
 • Evidencia žiadateľov o informácie 5 rokov podľa ods. III písm. l)

V.

Osobné údaje zamestnancov v potrebnom rozsahu pre účely zabezpečenia služieb BOZP a PO bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať firma TAMYKO, s. r. o., Dostojevského 328/4, 934 01  Levice, IČO: 50 701 151.

Personálne a mzdové údaje o zamestnancoch, osobné údaje zamestnancov dodávateľov v rozsahu došlých dokladov, osobné údaje zamestnancov odberateľov v rozsahu kontaktných údajov bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, 934 31  Levice, IČO: 00307203  (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
VI.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. a) je zákonnou požiadavkou na plnenie povinností voči príslušným inštitúciám.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je uskutočňované na základe súhlasu uchádzača o zamestnanie.
Monitorovanie priestoru krytej plavárne podľa ods. III písm. c), kde sa pohybujú zamestnanci aj návštevníci, je označené informačnou tabuľou.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. d) je potrebné na zaslanie upomienky a sledovanie plnenia záväzku dlžníkov.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. e) je potrebné na vybavenie korešpondencie písomnou, príp. elektronickou formou.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. f) je potrebné na evidovanie vystavených a odoslaných odberateľských faktúr občanom za prenájom nebytových priestorov.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. g) je potrebné na výpočet náhrad výdavkov na služobnej ceste zamestnancov.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. h) je potrebné na evidovanie príjemcov a platiteľov hotovosti  
(zamestnancov) súvisiacej s vyúčtovaním mzdy a cestovných náhrad.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. i) je potrebné na uzatvorenie zmluvy (dohody). V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu (dohodu).
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. j) je potrebné na evidovanie úrazu v zmysle príslušnej legislatívy.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. k) je vykonávané a postúpené pre potreby zmluvných partnerov.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. l) je potrebné na vybavenie žiadosti písomnou, príp. elektronickou formou.
VII.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

VIII.

Vystavenie prvej kópie podľa ods. VII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

IX.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

X.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVII,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti  osobe mladšej ako 16 rokov.
XI.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XII.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XIII.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas
 1. obdobia  umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
XIV.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
                                                                     
XV.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
                                                                              
XVI.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XVII.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XVIII.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVII. písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

XIX.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XX.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XXI.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

XXII.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

XXIII.

Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je dobrovoľné (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade nesúhlasu bude prevádzkovateľ rešpektovať rozhodnutie dotknutej osoby a nebude vyvodzovať žiadne následky.
Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou/zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Správa športových zariadení Levice (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a  používa osobné údaje v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiežchráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov - 
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
 • potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre SŠZ Levice:
SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
tel. kontakt: 00421 48 4146759
Odkaz na zodpovednú osobu