Správa športových zariadení Levice
Charakteristika

Správa športových zariadení Levice je príspevkovou organizáciou mesta. Bola zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov uznesením Mestského zastupiteľstva v Leviciach č. 24/X/1997 zo dňa 26.6.1997 s účinnosťou od 1.8.1997.
Na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju telesnej kultúry a športu v meste Levice.

Predmetom jej činnosti je:
  • správa a údržba zverených športových zariadení
  • realizácia zámerov rozvoja v oblasti telesnej kultúry a športu
  • zabezpečovanie informačnej a propagačnej činnosti
  • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • prenájom plôch na umiestnenie reklamy pre fyzické osoby, právnické osoby a športové kluby
  • zapožičiavanie športových potrieb
  • prenájom športových zariadení na kultúrno-spoločenské akcie
Základnými organizačnými jednotkami SŠZ Levice sú:
  • správa organizácie – riaditeľstvo,
  • stredisko č. 1: Zimný štadión, Futbalový štadión, Telocvičňa T-18, Športové ihrisko Kalinčiakovo
  • stredisko č. 2: Krytá plaváreň, Športová hala, Dom športu.

Činnosť SŠZ Levice sa riadi štatútom SŠZ Levice, Všeobecne záväznými nariadeniami mesta, organizačným poriadkom a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi, ktorými sú:

a) organizačné normy:
      Pracovný poriadok
      rozpočtové pravidlá
      Zásady o hospodárení s majetkom mesta
b) smernice a pokyny riaditeľa SŠZ Levice alebo ním povereného zástupcu
c) príkazy riaditeľa alebo ním povereného zástupcu
d) zákony a vyhlášky:
      523/2004 Z. z.   357/2015 Z. z.   663/2007 Z. z.
      580/2004 Z. z.   461/2003 Z. z.   395/2002 Z. z.
      343/2015 Z. z.   152/1994 Z. z.   595/2003 Z. z.
      116/1990 Z. z.   283/2002 Z. z.   341/2004 Z. z.
      211/2000 Z. z.   124/2006 Z. z.   1/2014 Z. z.
      311/2001 Z. z.   355/2007 Z. z.   410/2015 Z. z.
      552/2003 Z. z.   431/2002 Z. z.   18/2018 Z. z.
      553/2003 Z. z.   307/2014 Z. z. 

Na čele organizácie stojí riaditeľ, ktorého na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva MsZ v Leviciach. Vo svojej kompetencii a právomoci riadi, kontroluje a zodpovedá za všetku činnosť SŠZ Levice. Zastupuje organizáciu navonok. V prípade jeho neprítomnosti ho v rozsahu určených kompetencií zastupuje ním poverený zástupca.

Ekonóm SŠZ Levice zabezpečuje a organizuje prácu na ekonomickom oddelení podľa požadovanej potreby. Zostavuje návrh rozpočtu SŠZ Levice, plní nariadenia riaditeľa organizácie, je priamo podriadený riaditeľovi organizácie.

Vedúci strediska riadi stredisko, zodpovedá za riadne plnenie pracovných úloh, zabezpečuje a organizuje prácu na strediskách podľa požadovanej potreby. Zodpovedá za zverený strojový park, za jeho riadnu údržbu a hospodárne využívanie. Za výkon svojej činnosti je zodpovedný riaditeľovi SŠZ Levice.

Zamestnanci SŠZ Levice zodpovedajú za plnenie svojich povinností v zmysle ustanovení pracovného poriadku a pracovnej náplne priamo príslušnému vedúcemu pracovníkovi. Sú povinní plniť pokyny svojich nadriadených v súlade s právnymi predpismi a sú zodpovední za ochranu zvereného majetku v rozsahu svojej pôsobnosti.


Schéma organizačnej štruktúry SŠZ Levice:


Riaditeľ

Vedúci strediska č.1

Údržbár, strojník, ľadár, kurič na ZŠ 
Upratovačka a pokladníčka na ZŠ  
Údržbár na FŠ  
 Upratovačka na FŠ 
Vedúci strediska č.2

Údržbár na KP  
Údržbár na ŠH  
Plavčík, úpravár vody na KP  
Upratovačka a pokladníčka na KP  
Upratovačka na KP  
Upratovačka na ŠH  
 Prac. reg-relax. centra na ŠH 
Ekonóm

Účtovníčka  
Mzdová účtovníčka  
Pomocná účtovníčka Verejnosť môže svoje infožiadosti, pripomienky, podnety a sťažnosti podať osobne na riaditeľstve SŠZ Levice (Dom športu), Ul. Ľ. Podjavorinskej 3 v čase od 7.30 do 15.30 hod. alebo elektronicky e-mailom cez sszlevice@sszlevice.sk.