Všeobecné informácie

Správa športových zariadení Levice je príspevkovou organizáciou, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju telesnej kultúry a športu v meste Levice.

Predmetom činnosti je správa zverených športových zariadení, realizácia zámerov rozvoja v oblasti telesnej kultúry a športu, zabezpečovanie informačnej a propagačnej činnosti v uvedenej oblasti, prenájom priestorov, uskutočňovanie aktivít smerujúcich k znižovaniu dotácií z rozpočtu mesta a prenájom plôch na umiestnenie reklamy pre fyzické osoby, právnické osoby a športové kluby za odplatu.

Základnými organizačnými jednotkami SŠZ Levice sú:

Riaditeľstvo

Stredisko č.1
(Zimný štadión, Futbalový štadión, Telocvičňa T-18, Športové ihrisko Kalinčiakovo)

Stredisko č.2
(Krytá plaváreň, Športová hala, Dom športu)Riaditeľstvo:
Správa športových zariadení Levice,
Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.Box 27,
934 27 Levice 1
e-mail: sszlevice@sszlevice.sk
IČO: 31 196 349

Riaditeľ: Ing. Roman Takács
tel.: 036/6313 504, mobil: 0905 716 162

Sekretariát: tel.: 036/6334 010
Ekonomické odd.: tel.: 036/6313 502